Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

Verkoper:             de vennootschap onder firma SchuumkeS (KvK nummer 81873549), gevestigd te (6605 EL) Wijchen aan het adres Diepvoorde 1244;

Koper:                  de (natuurlijke of rechts-)persoon die zaken en/of diensten bestelt bij en afneemt van verkoper;

Overeenkomst:     iedere overeenkomst die tussen verkoper en koper tot stand komt;

Voorwaarden:       de onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle leveringen en diensten van verkoper.

Artikel 2. Toepasselijkheid en geldigheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, onderhandelingen en overeenkomsten aangegaan door verkoper met een koper en worden geacht door koper te zijn aanvaard. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met koper, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt door verkoper uitdrukkelijk uitgesloten. Een verwijzing door koper naar de toepasselijkheid van zijn eigen (algemene) voorwaarden wordt door verkoper niet aanvaard, tenzij verkoper uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft aangegeven. De toepasselijkheid van zodanige andere voorwaarden geldt dan uitsluitend voor die betreffende overeenkomst en laat de toepasselijkheid van de voorwaarden van verkoper onverlet. Bij tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden prevelaren de voorwaarden van verkoper.
 4. Indien enig in deze voorwaarden genoemd beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft ongewijzigd.
 5. Verkoper is bevoegd de voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden aan koper toezenden. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is meegedeeld, treden wijzigingen jegens koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 3. Offertes en prijzen

 1. Alle door verkoper uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
 2. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de door koper verstrekte gegevens en op de uitvoering van te verrichten werkzaamheden en te leveren zaken onder normale omstandigheden.
 3. Alle door verkoper in offertes en/of overeenkomsten vermelde prijzen zijn in euro’s exclusief omzetbelasting en exclusief emballage, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door verkoper anders is aangegeven en/of overeengekomen. Emballage wordt, indien noodzakelijk, tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van emballage is ter beoordeling van verkoper.
 4. De inhoud van de website, folders, catalogi en andere documentatie van verkoper, zoals prijzen, maten, kleuren en overige specificaties, is aan wijziging onderhevig en bindt verkoper niet, tenzij naar die inhoud uitdrukkelijk wordt verwezen in de overeenkomst.
 5. Alle offertes zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting en dergelijke verhogingen ondergaan kunnen deze door verkoper worden doorberekend. Indien de prijsverhoging meer dan 2 procent bedraagt, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 6. Verkoper kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4. Totstandkoming van overeenkomsten

 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer de opdracht wordt bevestigd door verkoper. Een overeenkomst kan schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail) en mondeling tot stand komen. Een begin van de feitelijke uitvoering door verkoper brengt ook een overeenkomst tot stand tussen verkoper en koper.
 2. De offerte van verkoper wordt geacht de overeenkomst tussen partijen juist en volledig weer te geven.
 3. Overeenkomsten met ondergeschikte werknemers zonder vertegenwoordigingsbevoegdheid van verkoper binden verkoper niet, voor zover ze niet door een vertegenwoordigingsbevoegde werknemer van verkoper schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Verkoper is bij het aangaan van een overeenkomst bevoegd om de kredietwaardigheid van koper te beoordelen. Koper is verplicht verkoper de verlangde informatie te verstrekken. Indien koper door verkoper onvoldoende kredietwaardig wordt geacht, is verkoper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 5. Verkoper is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25 procent van het factuurbedrag aan koper te vragen.

Artikel 5. Levering van zaken

 1. De levering van de zaken geschiedt op de wijze als door verkoper wordt bepaald.
 2. Indien koper een zending op andere wijze wenst te ontvangen, bijvoorbeeld door middel van een spoedverzending, dan zijn de daaraan verbonden extra kosten voor rekening van koper.
 3. De door verkoper opgegeven leveringstermijnen, die zijn vastgesteld in de verwachting dat geen beletsels zijn voor verkoper om de zaken te leveren, gelden bij benadering en betreffen geen fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. Verkoper dient daarbij een redelijke termijn van ten minste dertig dagen te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn geeft koper nimmer aanspraak op schadevergoeding, tenzij de overschrijding te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper.
 4. Het is verkoper toegestaan de overeenkomst in gedeelten uit te voeren dan wel in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling per (deel)levering te verlangen.
 5. Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel worden bezorgd. Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, is koper zonder ingebrekestelling in verzuim en zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zijn.
 6. Uitstel van een levertermijn op verzoek van koper kan slechts geschieden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verkoper, onder de voorwaarde dat de aan het uitstel verbonden kosten volledig voor rekening en risico van koper blijven. In dat geval is de door verkoper aan koper te verstrekken kostenopgave bindend voor koper.

Artikel 6. Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van verkoper.
 2. Bij het uitblijven van volledige betaling binnen de betalingstermijn is koper van rechtswege in verzuim. Als gevolg daarvan worden de openstaande bedragen direct en in zijn geheel opeisbaar en is koper een rente van 1 procent per maand verschuldigd over de openstaande bedragen. Tevens is verkoper gerechtigd zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
 3. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Verkoper baseert deze kosten op de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende besluit. Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.
 4. Door koper gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens op de verschenen rente en ten slotte in mindering op de facturen van oudste datum, ongeacht welke vermelding koper maakt bij diens betaling.

Artikel 7. Wijziging en annulering van de overeenkomst

 1. Door de koper verlangde wijzigingen van de overeenkomst worden tijdig schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail) of mondeling aan verkoper doorgegeven. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door verkoper zijn bevestigd.
 2. Voor zover aangebrachte wijzigingen tot gevolg hebben dat de door verkoper aangegeven leveringstermijn wordt overschreven, is dat geheel en al voor rekening van koper. Koper is eveneens gehouden de extra kosten verbonden aan de door hem doorgegeven wijziging aan verkoper te vergoeden.
 3. Bij annulering van de overeenkomst vanwege oorzaken gelegen aan de zijde van koper is koper verplicht tot vergoeding van alle door verkoper gemaakte redelijke kosten, alsmede tot vergoeding van alle financiële gevolgen voor verkoper wegens de niet uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8. Opschorting en ontbinding

Verkoper heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst tot nadere orde op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ingeval een van onderstaande situatie(s) zich voordoet. Vorenstaande vereist geen ingebrekestelling en geen rechterlijke tussenkomst en evenmin is verkoper gehouden tot betaling van enige schadevergoeding of garantieverplichting ingeval:

 • koper van plan is om Nederland te verlaten of Nederland daadwerkelijk heeft verlaten;
 • koper de verplichtingen uit de met verkoper gesloten overeenkomst(en) niet behoorlijk, tijdig en/of volledig nakomt;
 • er gerede twijfel bestaat of koper in staat is de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst(en) met verkoper te voldoen;
 • van (een aanvraag van) faillissement, surséance van betaling of schuldsanering van koper, dan wel stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van koper;
 • beslaglegging op enig eigendom van koper.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Alle door verkoper aan koper geleverde en zich nog bij/onder koper bevindende zaken blijven tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen koper jegens verkoper verschuldigd is eigendom van verkoper.
 2. Koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en zo mogelijk als herkenbaar eigendom van verkoper te bewaren.
 3. Verkoper is ten alle tijde gerechtigd om de geleverde zaken, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij koper of diens houders weg te (doen) halen indien een van de situaties als bedoeld in artikel 8 zich voordoet. Koper zal hiertoe zijn medewerking verlenen.
 4. Wanneer verkoper zaken van koper onder zich heeft, is hij gerechtigd deze zaken onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 10. Garantie

 1. Met inachtneming van het in deze voorwaarden bepaalde wordt door verkoper uitsluitend garantie verleend overeenkomstig de garantiebepalingen van de toeleverende leverancier. De garantie van verkoper omvat niet meer dan de door de leverancier aan verkoper verstrekte garantie.
 2. De garantietermijn wordt per overeenkomst nader overeengekomen tussen koper en verkoper, doch bedraagt maximaal zes maanden.
 3. Ter zake van reeds gebruikte zaken kan verkoper geen garantie verlenen.
 4. De garantie geldt niet indien de geleverde zaak is beschadigd door overmacht (als bedoeld in artikel 12 lid 3) en geldt evenmin indien koper zijn verplichtingen jegens verkoper niet is nagekomen.

Artikel 11. Reclames

 1. Koper is verplicht geleverde zaken direct te controleren, ongeacht de plaats van levering.
 2. Reclames dienen uitsluitend schriftelijk bij verkoper te worden ingediend en wel binnen acht dagen na levering van de zaken. Reclames ingediend na voornoemde termijn en op andere wijze gedane reclames wijst verkoper uitdrukkelijk van de hand. Wanneer koper niet binnen acht dagen na levering reclameert, wordt hij geacht het geleverde akkoord te hebben bevonden.
 3. Reclames geven koper geen recht om betaling van het niet betwiste gedeelte van de vordering van verkoper op koper op te schorten.
 4. Indien het geleverde na de oplevering ervan wat betreft aard en/of samenstelling niet volgens de gebruiks-/toepassingsvoorschriften is gebruikt en/of indien koper zelf wijzigingen aan het geleverde heeft (laten) verricht(en), vervalt elk recht tot reclame.
 5. Indien koper met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald heeft gereclameerd, wordt verkoper door koper in de gelegenheid gesteld om de zaken ten aanzien waarvan gereclameerd is te bekijken. Mochten koper en verkoper niet tot overeenstemming komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundigen komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders wordt overeengekomen.
 6. Indien de reclame terecht is, is verkoper uitsluitend gehouden ofwel een schadevergoeding te betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken waarop de reclame betrekking heeft ofwel voor eigen rekening opnieuw de zaken te leveren.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en overmacht

 1. De aansprakelijkheid van verkoper is, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar van verkoper in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaken.
 2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van verkoper of degene die door verkoper zijn ingeschakeld, wordt elke aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade geleden door koper of derden ontstaan bij of door de uitvoering van de overeenkomst, dan wel door gebreken van door verkoper geleverde zaken, uitgesloten. Onder indirecte schade wordt nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, immateriële schade, stilligschade, gevolgschade (ook bij derden) en andere vormen van vermogensschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords.
 3. In geval van overmacht – waaronder wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen, waaronder in ieder geval (doch niet uitsluitend) moeten worden gerekend: belemmeringen door derden, overheidsmaatregelen, zoals import- of exportbeperkingen, stakingen, algemene vervoersproblemen, natuurrampen, terroristische aanslagen, oorlog of oorlogsgevaar, brand, stagnatie door vorstverlet, (computer)storingen, bedrijfsongevallen of bovenmatig ziekteverzuim in het bedrijf van verkoper, is aansprakelijkheid van verkoper uitgesloten.
 4. Tijdens overmacht is verkoper gerechtigd om de op haar rustende verplichtingen op te schorten, te wijzigen of te annuleren.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschilbeslechting

 1. Alle transacties en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlandse recht.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houdende met een aanbieding of overeenkomst van of met verkoper zullen uitsluitend beslecht worden door de Rechtbank Gelderland, locatie Nijmegen.

Artikel 14. Retournering

1. In het geval dat de klant om wat voor reden dan ook het product terug wil sturen kan dit binnen 14 dagen. Stuur een mail naar info@schuumkes.nl en het wordt afgehandeld. 

2. In het geval van retournering komen de kosten voor de verzending voor rekening van de koper.

3. Indien de bestelling niet compleet dan wel beschadigd is bij ontvangst kan de verkoper er voor kiezen om (een deel van het) aankoopbedrag niet terug te storten.